دیاکو؛ در ستایش جمع!

دیاکو؛ در ستایش جمع!

تختخوابشو از منظر هماهنگی در بازوبسته‌شدن با اندامی جمع‌وجور و از همه حائز اهمیت‌تر، جای‌دادن دو شئی نامتناظر در خود؛ یعنی «مبل» و «تخت»، مفهوم «جمع» یا به‌عبارت‌بهتر؛ «جمعیت» را به ذهن متبادر می‌کند. جمعیتی که به وحدت رسیده و «دیگری» را «خود» می‌داند و درعوض‌آنکه جایش را بگیرد، برایش «جا» باز می‌کند. این کردوکار تختخوابشو یادآور بدنی است منعطف، چابک و مولّد که نمی‌خواهد به یک وظیفۀ ازلی-ابدی تن در دهد و بدین‌سان از «تکرار» می‌گریزد و «تفاوت» را برمی‌گزیند. تفاوتی که نه مبل به‌تنهایی در خود دارد و نه تخت، چرا که این هر دو من‌باب وظیفه‌ای خاص ساخته و پرداخته شده‌اند. ازاین‌رو وقتی بنا داشتیم لوگوی برند «تختخوابشو دیاکو» را طراحی کنیم، به این چندوجهی‌بودن و تفاوت نظر داشتیم. مربع‌هایی با رنگ و هویتی یگانه، منتها در دل مربعی بزرگتر با کردوکاری متفاوت گرد هم بیایند و به‌اصطلاح برای هم جا باز کنند و همزیستی مسالمت‌آمیزی را با هم تجربه کنند. دقیقاً همان کاری که از تختخوابشو انتظار می‌رود: روز مبل‌بودنش را به‌دوش می‌گیرد و خیالش تخت است که شب، «تخت» می‌گیرد و می‌خوابد. مضاف‌براینها فرم هندسی مربع سمبل سکون، آرامش و ایستایی است و درعین‌حال نمادی است از پایداری و هر آنچه مقاومت و استحکام را القا می‌کند؛ دقیق‌تر که بگوییم، مربع نشان برابری و برادری است. سوای این خصایص، مربع سمبل زمین در برابر آسمان (دایره) نیز هست و در سطحی دیگر تمثیلی است از جهان مخلوق (زمین و آسمان) در برابر خلق‌ناشده و خالق؛ به‌عبارت‌دیگر آنتی‌تزی است از عالم متعالی. این اتحاد، پایداری و زمینی‌بودن را برگزیدیم و همین امر ما را به تایپوگرافی لوگو راهبر شد. بعد از آن نوبت به «شعار» یا «هویت» تختخوابشو دیاکو رسید. وقتی تمام این گزاره‌های همگن را کنار هم گذاشتیم، تنهاوتنها یک مفهوم در ذهنمان نقش بست: جمع! و «یک با هم بودن جمع‌وجور» در زمانۀ پراکندگی و افتراق غنیمتی است بس کمیاب. دست‌آخر اینکه کاروبار ما تولید و عرضۀ تختخوابشو است، اما هرگز تفکرمان را بر کالا و روابط کالایی متمرکز نکرده‌ایم و از هر کالاشدگی‌ای گریزانیم و نگاه‌مان را به کورسوهای «جمعی» داده‌ایم که ما را از فردیّت خود برهاند.