تخـتخـوابشـو دیـاکـو به‌زودی و با رنگ‌ولعابی تازه برمی‌گردد!